I. Administrator

Administratorem strony internetowej oraz administratorem danych osobowych użytkowników strony, tj.:

 1. osób komunikujących się na dane kontaktowe podane na stronie,
 2. osób komunikujących się za pośrednictwem Messengera,
 3. osób składających rezerwację na wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
 4. osób, które zapisały się na newsletter,

jest MONO sp. z o.o. 37-413 Harasiuki Ul.Turystyczna: my.

II. Proces przetwarzania danych osobowych

Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu według następującego porządku:

 1. Cel przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych,
 2. Odbiorcy danych osobowych,
 3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
 4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 5. Konsekwencje niepodania danych osobowych,

 

1. Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych lub prawnie uzasadniony interes administratora Okres przechowywania danych osobowych

1 ) Osoby komunikujące się z nami na dane kontaktowe podane na stronie

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes wyrażający się w prowadzeniu komunikacji z użytkownikami strony, w tym udzielaniu odpowiedzi na skierowane do nas zapytania, a także – w razie potrzeby – podejmowaniu innych działań zgodnie z prośbą użytkownika;
Do momentu załatwienia sprawy w związku z otrzymanym przez nas zapytaniem lub zakończenia podejmowania działań zgodnie z Twoim życzeniem

2) Osoby komunikujące się z nami za pośrednictwem Messengera

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes wyrażający się w prowadzeniu komunikacji z użytkownikami strony, w tym udzielaniu odpowiedzi na wysyłane do nas zapytania, a także – w razie potrzeby – podejmowaniu innych działań zgodnie z prośbą użytkownika Messengera
Do momentu załatwienia sprawy w związku z otrzymanym przez nas zapytaniem lub zakończenia podejmowania działań zgodnie z Twoim życzeniem

3) Osoby składające rezerwację na wypoczynek dla dzieci i młodzieży

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
tj. podjęcie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych i innych usług z nimi związanych (obsługa złożonej przez Ciebie rezerwacji);
Do momentu wykonania umowy
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. wykonanie obowiązku prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego, rachunkowego, a także przepisów oświatowych
5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykonanie umowy

4) Osoby, które zapisały się na newsletter

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych, w tym przesyłania newslettera na podany przez użytkownika adres poczty elektroniczne
Do momentu wyrażenia sprzeciwu lub wycofania którejkolwiek zgody, której mowa w sekcji III

5) Wszyscy interesariusze

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu przysługujących nam roszczeń cywilnoprawnych, w tym naprawienia poniesionej szkody, oraz obronie przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami
Do momentu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych

2. Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe udostępniamy wyłącznie trzem grupom podmiotów. W pierwszej kolejności są to nasi pracownicy i współpracownicy, którzy zajmują się obsługą naszej strony internetowej i muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im zadań służbowych. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie danych osobowych wydajemy odpowiednie upoważnienie.

Podane nam dane osobowe udostępniamy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań, np.:

 1. administrowanie zasobami informatycznymi, w tym pocztą elektroniczną i stroną internetową, i ich utrzymanie,
 2. obsługa prawna, księgowa i podatkowa,
 3. prowadzenie działań marketingowych.

W takim przypadku przekazanie danych następuje na podstawie podpisanych umów powierzenia do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lub innych instrumentów prawnych, które podlegają prawu Unii Europejskiej.

W pewnych sytuacjach możemy także przekazać przetwarzane przez nas dane innym odbiorcom. Czynimy to jednak jedynie w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to przede wszystkim:

 1. organów administracji publicznej, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa,
 2. usług ubezpieczeniowych,
 3. usług kurierskich i pocztowych,
 4. prowadzenia komunikacji za pomocą Messengera, narzędzia zintegrowanego z portalem społecznościowymi Facebook.

3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Możemy jednak korzystać z rozwiązań dostawców usług informatycznych, których serwery znajdują się poza tym obszarem. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku korzystania z Messengera, narzędzia zintegrowanego z portalem społecznościowymi Facebook. Firma Facebook Inc. zapewnia odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych osobowych za pomocą instrumentów określonych w RODO, m.in. Privacy Shield. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach można uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane na naszej stronie.

4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikom strony przysługują następujące uprawnienia:  

Uprawnienie Podstawa prawna przetwarzania
zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych TAK TAK TAK
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych TAK TAK TAK
prawo przeniesienia danych osobowych TAK NIE NIE
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych NIE NIE TAK
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; TAK TAK TAK

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych

 

Podstawa prawna przetwarzania Konsekwencje niepodania danych osobowych
zawarcie i wykonanie umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ;
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy; brak podania danych uniemożliwia jej zawarcie
wykonanie obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Przetwarzanie danych osobowych stanowi wymóg prawny nałożony przepisami prawa; przechowywanie danych jest konieczne zgodnie z regulacjami prawa podatkowego, rachunkowego oraz oświatowego
prawnie uzasadniony interes administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podanie danych w celach komunikacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania

III. Świadczenie usług drogą elektroniczną

Zgoda na świadczenie usług drogą elektroniczną
Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, ze zm.), dalej: UŚUDE, przesyłanie treści marketingowych, w tym informacji handlowych, drogą elektroniczną wymaga zgody osoby zainteresowanej na ich otrzymywanie. Osoba taka musi ponadto wyrazić zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, który to wymóg nakładają przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 542), dalej: PT.

Z tego też powodu, aby zapisać się na newsletter, wymagane jest od użytkownika łączne wyrażenie obydwu ww. zgód, które następuje poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej w wyznaczonym miejscu. W celu weryfikacji udzielenia zgód wysyłamy do użytkownika wiadomość e-mail z żądaniem potwierdzenia zapisania się na newsletter.

Jednocześnie informujemy, że wyrażenie wymienionych zgód dotyczy wyłącznie przesyłania treści marketingowych na podany przez użytkownika adres e-mail. Zgody, o których mowa, mogą zostać cofnięte przez użytkownika w dowolnym momencie. Można to uczynić, kontaktując się z nami na podane niżej dane kontaktowe. Wycofanie którejkolwiek ze zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgód przed ich wycofaniem oraz uniemożliwi nam dalszą wysyłkę newslettera.

IV. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe zasady ochrony prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO, UŚUDE, PT oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres: mon@teniscamp.pl, telefonicznie pod numer +48 602 369 235 lub korespondencyjnie na adres naszej siedziby.

Polityka cookies

a. Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności użytkownika.

b. Pliki cookies zapisywane przez serwis Administratora danych:

PHPSESSID – wykorzystywany w celu zapisywania działań użytkownika w trakcie korzystania z serwisu, dzięki temu ciasteczku dowiadujemy się w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu i możemy pracować nad jego doskonaleniem.
GetResponseComWebform19120 – umożliwia zapamiętanie przez system akcji wysłania zapytania z formularza kontaktowego.
catAccCookies – pozwala na zapamiętanie decyzji użytkownika o akceptacji polityki cookies w trakcie trwania wizyty w serwisie.
_utma – ciasteczko Google Analytics, pozwala określić unikalnego użytkownika serwisu
_utmz – ciasteczko Google Analytics, pozwala określić źródło odwiedzin
_vwo_uuid – cistasteczko programu VWO pozwalające określić miejsca, gdzie internauta klikał w serwisie
c. Brak możliwości zapisania cookies znacząco ogranicza działanie funkcjonalności dostępnych w serwisie takich jak np. zapamiętanie języka, w którym wyświetlana jest strona www.
d. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.
e. Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.